28 APPROACHING RAIN CLOUDS

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13
12 14